Hoàng Nông là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Đại Từ , với diện tích là 2735 ha, có: 1485 hộ dân với: 5463 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em khác nhau cùng chung sống lâu đời